לבעלי זכויות יוצרים

ברוך הבא

פורטל nevetzedek.org זמין באופן ציבורי לכל המשתמשים הרשומים ופועל בהתאם לחקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית. ניהול המשאב אינו מפעיל שליטה ואינו יכול להיות אחראי למידע שפורסם על ידי המשתמשים בפורטל nevetzedek.org. אין פתרונות טכניים במערכת המידע של האתר ותוכנתו אשר מצנזרות ושולטות באופן אוטומטי בפעולות המשתמשים ביחס לשימוש בפורטל. על פי העמדה המשפטית של בית הדין לבוררות העליון של הפדרציה הרוסית, שהתבטא בהחלטה של ​​הנשיאות מיום 23.12. 2008 N 10962/08, הספק אינו אחראי למידע המועבר, אם הוא לא יוזם את העברתו, בוחר את מקבל המידע, משפיע על שלמות המידע שהועבר. לניהול הפורטל יש גישה שלילית חדה להפרת זכויות יוצרים ב- nevetzedek.org. לפיכך, הנהלת הפורטל נוקטת באמצעי מניעה על מנת להפסיק הפרת זכויות יוצרים באמצעות השירותים הניתנים באמצעות שירות nevetzedek.org, כפי שנקבע בהסכם פומבי שחתם אותו עם משתמשי הפורטל. לכן, אם אתה הבעלים של זכויות קניין בלעדיות, כולל: - זכות בלעדית להתרבות; - זכות בלעדית להפצה; - הזכות הבלעדית לתצוגה ציבורית; - הזכות הבלעדית להביא לציבור. וזכויותיך מופרות בדרך זו או אחרת באמצעות פורטל זה, אנו מבקשים שתיידע מייד את שירות הטיפול בתלונות באמצעות מכתב (בצורה אלקטרונית) באמצעות הטופס שלהלן. ההודעה שלך תיחשב ללא כישלון; תקבל הודעה על תוצאות הפעולות שנעשו בנוגע לפגיעה לכאורה בזכויות בלעדיות. עם קבלת ההודעה שלך עם הנתונים הנכונים והשלמים ביותר, יוקצה למספר נכנס ונשלח לכתובת השולח אישור על קבלת המכתב. התלונה תידון בתקופה שלא תעלה על 5 (חמישה) ימי עסקים. בהתאם לחקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית, הממשל מוכן לשקול סוגיות שנויות במחלוקת במסגרת הליך הסדר קדם המשפט (תביעה או אחרת). שימו לב! איננו שולטים בפעולות של משתמשים העשויים לפרסם שוב ושוב קישורים למידע נשוא זכותך הבלעדית. כל מידע באתר פורסם על ידי המשתמש באופן עצמאי, ללא שליטה בשום צד, התואם את הנוהג העולמי המקובל של פרסום מידע באינטרנט. עם זאת, בכל מקרה, נשקול את כל בקשותיכם הנוסחים כהלכה בנוגע לקישורים למידע המפר את זכויותיכם. ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИОННОГО ПИСЬМА:
1. Данные о продукте:
1.1. Название продукта - русское и английское (в случае наличия английской версии).
1.2. Официальная страница продукта в Интернете (в случае наличия).
1.3. Номер, присвоенный продукту по государственному реестру.
1.4. Для Юридического Лица / Правообладателя электронных изданий/программ для ЭВМ/баз данных - Копия документа о государственной регистрации.
Для Юридического Лица / Правообладателя кино- и видеоматериалов - Прокатное удостоверение (копия).
2. Данные о правообладателе:
2.1. Полное наименование юридического лица.
2.2. Почтовый адрес. (в случае несовпадения юридического и почтового адреса - обязательное указание юридического адреса).
2.3. Сайт правообладателя в сети Интернет.
2.4. Лицензия на право деятельности (если таковая деятельность лицензируется в установленном законом порядке).
2.5. Контактное лицо правообладателя (ФИО, должность, телефон, email).
3. Данные лица, подающего жалобу:
3.1. ФИО.
3.2. Должность.
3.3. Телефон.
3.4. email.
3.5. Копия доверенности на действия от лица Правообладателя (не требуется в случае если лицо подающее жалобу - руководитель компании Правообладателя). Если жалобу подает не правообладатель, а его уполномоченный доверенностью представитель - юридическое лицо, следует предоставить копию доверенности на действия физического лица от лица компании, уполномоченной доверенностью Правообладателя (не требуется в случае, если лицо подающее жалобу - руководитель компании представителя).
4. Претензионные данные.
4.1. Адрес страницы сайта, которые содержат ссылки на данные, нарушающие права. Ссылка должна иметь вид http://nevetzedek.org/mp3/XXXXX.html
4.2. Полное описание сути нарушения прав (почему распространение данной информации запрещено Правообладателем).
5. Подписка о правомерности действий (заполняется от руки и высылается в отсканированном варианте). Обязательна для каждой жалобы.
Я, <ФИО>, действующий от лица <Юридическое наименование правообладателя> на основании доверенности <данные доверенности> свидетельствую о том, что все данные, указанные в данном обращении верны, <Наименование лица> (Правообладатель) - является обладателем исключительных имущественных прав, включая:
- исключительное право на воспроизведение;
- исключительное право на распространение;
- исключительное право на публичный показ;
- исключительное право на доведение до всеобщего сведения.
Все вышеперечисленные права действуют на территории Российской Федерации, все вопросы, связанные, с выплатой вознаграждений авторам произведения урегулированы Правообладателем, Правообладателю неизвестно о претензиях третьих лиц, в отношении указанных прав.
В случае возникновения претензий к порталу nevetzedek.org со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их прав (в том числе потребительских прав) в отношении удаленной/блокированной ссылки <ССЫЛКА>, Правообладатель принимает все необходимые меры по урегулированию претензий, а также возможных споров, в том числе судебных.
Правообладатель обязуется урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возместить порталу nevetzedek.org расходы и убытки (включая упущенную выгоду, оплату услуг юриста и т.п.), связанные с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц по факту нарушения их прав, а также иными претензиями, связанными с незаконным или ошибочным блокированием либо удалением ссылки по требованию Правообладателя.
С уважением, администрация портала nevetzedek.org.